​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksHavnetunnel-side1

Nordhavnsprojektet

Nordhavnsprojektet.jpg 

Status på Nordhavnsprojektet.
Som vi orientere om på generalforsamlingen i november måned 2014 er det besluttet at fremskynde Nordhavnsprojektet, i første omgang ved at starte en VVM undersøgelse. Men som det kan ses ved udkørslen til Svaneknoppen sker der også noget rent fysisk idet Nordhavnsvejen graves helt frem til Svanemøllehavnen. Beslutningen om allerede nu at forberede Nordhavns tunnelen tilslutning til Nordhavnsvejen, betyder at Nordhavnsvejen forsinkes et år og først åbner i 2016.
Der er nu hen over vinteren indsamlet materiale vedrørende de aktiviteter der foregår i og omkring Svanemøllehavne og Kalkbrænderihavnen til brug for VVM undersøgelsen

Ud over det faktuelle er det blevet undersøgt hvordan medlemmerne fordeler sig aldersmæssigt i sejlklubberne. Desværre var det kun to klubber der havde mulighed for at præstere en sådan alders fordeling . Resultatet af undersøgelsen stemmer imidlertid meget godt overens med en tilsvarende undersøgelse Dansk Sejlunion foretog for en del år siden. Sejlklubmedlemmer er for en meget stor dels vedkommende mellem 40 og 70 år. Med hele 30% i aldersgruppen mellem 60 og 80 år. Man kunne derfor godt forvente at specielt de ældre medlemmer, hvis det blev alt for bøvlet at komme ud og sejle i en periode over flere år, ville vælge at skille sig af med båden. I den forbindelse skal vi nok igen nævne at repræsentanten fra By og Havn på det første møder stod meget stejlt på at bådene i Kalkbrænderihavnen og Svanemøllehavnen skulle flyttes til et havneanlæg på sydsiden af Prøvestenen. Denne holdning er gudskelov efterfølgende blødt noget op.

En anden undersøgelse viser, måske ikke så overraskende, at medlemmerne i meget høj grad kommer fra Kalkbrænderihavnens og Svanemøllehavnens nærområde. Hele 44% fra Østerbro og Hellerup til Holte området. Nærheden til båden og klubben bliver derfor helt håbløs hvis aktiviteterne, gud forbyde det, skal flyttes til prøvestenen.
Det er derfor også meget glædeligt at vores husarkitekt Mogens Wöhliche har udarbejdet et projektforslag som genhuser alle både fra nordmolen med tilhørende stikbroer bag en midlertidig dækmole anlagt udenpå Svaneknoppen. Alle øvrige både i Kalkbrænderi- og Svanemøllehavnen kan forblive på deres pladser. Fordi Mogens foreslår tunnelbyggeriet udført i to faser.

Fase 1: Tunelen bygges frem fra Strandvænget og ud til Svanemøllehavnens nuværende indsejling, samtidig med at man bygger en stump tunnel ud fra Nordhavnssiden. Mellem de to spunsvægge der afslutter de to byggepladser skal der være en 40 m passage som gør det muligt at sejle ud og ind af Kalkbrænderihavnsløbet. Klik her for tegning

Fase 2: føres det vestlige byggefelt så langt ud i Kalkbrænderihavnsløbet at de to tunnelhalvdele kan forbindes. Efterfølgende skitser viser det faseopdelte byggeforløb. Klik her for tegning

I forhandlingerne med Kommunen og By og Havn er det klart at en forbliven i Svanemøllehavnen  har den højeste prioritet.
Det forventes at den endelige VVM rapport ligger klar i slutningen af 2016. Der er en løbende dialog med arbejdsgruppen, men der vil i perioden også blive taget kontakt til politikerne i borgerrepræsentationen for at skabe forståelse for den specielle situation tunnelbyggeriet får på vore aktiviteter.

På Borgermødet d. 23-4-2015, hvor også Overborgmester Frank Jensen deltog, gav alle repræsentanter fra Ro- og  Sejlklubber udtryk for at vi som første prioritet har at blive i Svanemøllehavnen i byggeperioden. Mogens fase delte projekt forslag er derfor er rigtig godt indlæg i debatten, og de i videre undersøgelser.

 

Mogens Wöhliche
Jens Andreasen

Ansvarlig for denne side: Bestyrelsen