​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation LinksSejlerskolen-side3

​​​​​Billede skal være 690 x 190 pixel

Sejlerskolen - Rutinesejlads                                            

 

Du kan tilmelde dig her: Klik her

​Rutinesejlads i Sundet giver dig mulighed for at få trænet og skærpet din sejlerkunnen og for at få sejlet og hygget dig med andre sejlere i klubben.                             

Der er sejlads en eller to faste ugedage. Du kan deltage i tursejladser, som sejlerskolen arrangerer eller er med i. Du har gratis adgang til Sundets både, når de ikke bruges til undervisning og kan derfor sejle mere end de faste ugedage.

Det er i høj grad dig, der sammen med de andre rutiner fastlægger, hvad I gerne vil træne og blive bedre til. Du får fra starten præsenteret de muligheder og rammer, som Sundets Sejlerskole tilbyder dig og herunder også rammer for, hvordan rutinesejladsen organiseres.

Du er med i
Som rutiner er der forskellige muligheder: Træning i forskellige manøvrer: sammen med de andre rutinedeltagere, med eller uden lærer og du kan deltage i sejlerskolens organiserede ture. Du får således mulighed for at blive en del af sejlermiljøet i Sundet.

Sejladsøvelser 
Godt sømandskab bygges i høj grad op på erfaring fra praktisk sejlads. Praktisk sejlads foregår altid i unikke situationer med vind, vejr, bølger, strøm, besætninger m.m., som næste gang sandsynligvis er anderledes. Det er din erfaring med de mange forskellige situationer, der kan gøre dig til en god sejler.

Du kan derfor ved at lave mange af de samme øvelser som under sejlerskolen skærpe dine evner som sejler. Alle øvelser fra sejlerskolen er derfor relevante øvelser for rutine. Det er bl.a. mand over bord, bomning og havnemanøvrer. Sejlerskolen har en logbog med skemaer for det, man skal kunne. Disse skemaer vil blive brugt til rutinesejladsen.  

Derudover er der mulighed for at øve sejlads ud og ind af fremmed havn for sejl og motor, herunder sætte sejl så farten sænkes, bakke med både for‐ og storsejl m.m.

Der vil også blive mulighed for at øve sejlads med spiler. Trimning af sejl kan også være en del af programmet. På tursejladser vil der være mulighed for at øve navigation.

Sømandskab
Godt sømandskab rummer meget forskelligt, som man skal kunne og vide ud over håndtering af båden på vandet. Det er f.eks. motorkundskab, ansvar som fører, kommunikation til søs (bl.a. VHF), førstehjælp, fortøjningsteknik, praktisk brug af GPS og meteorologi. På sejlerskolen vil der i vintersæsonen blive undervist i emner inden for sømandskab. Da denne undervisning er under udvikling og planlægning er det ikke muligt ved sommersæsonens start at sige, hvad der vil blive tilbudt.

Klargøring af både hører også med til godt sømandskab. Det er samtidig en af de nødvendige opgaver, der skal klares i klubben. To spækhuggere, der primært bruges af rutinerne, skal klargøres af rutinerne. Det forventes derfor, at rutinerne deltager i den fælles klargøring og vedligeholdelse af bådene.

Weekendture og sejladser
Sejlerskolen har i løbet af året diverse ture og sejladser og deltager også i arrangementer, som andre klubber organiserer. Rutinerne kan tilmelde sig disse sejladser. På Sundetssejlerskole.dk kan man se hvilke sejladser der udbydes og tilmelde sig. Rutinerne kan også selv arrangere egne ture.

Både
Rutinesejlads foregår som udgangspunkt i en Spækhugger. En del af rutinesejladsen kan også foregå i J80'er eller gaffelrigger, så rutinen bliver styrket gennem erfaring med forskellige både. Det sidste er afhængigt af i hvilket omfang J80'ere og gaffelriggere er ledige. De er sandsynligvis mest ledige fredage og i weekender. Hvis de fast er ledige på en hverdag, vil det blive fastlagt, når sejlsæsonen starter.

Læring
Rutinesejladsen er i høj grad baseret på selvlæring gennem øvelse af det, du har lært på sejlerskolen. Til det som er mindre bekendt eller ikke har været praktiseret på sejlerskolen, vil Sejlerskolen stille lærere, som kan sejle med ud.  

Logbogen for sejlerskolen bruges til afklaring af, hvad der kan være relevant at øve. Dansk Sejlunions bog "Gast" og sejlerskolens sejlermappe kan anbefales, både til inspiration og som kilde til viden. Dansk Sejlunions bog kan købes til reduceret pris i sejlerskolen.

Hvordan
Der kan sejles rutinesejlads tirsdag, torsdag og/eller fredag. Rutinerne organiserer dette i samarbejde med skoleudvalget. De fleste sejler kun én gang om ugen.

På sejldagen mødes man frem til slutningen af august kl. 17.30 og fra slutningen af august kl. 17.00. Når båden er rigget til sejles der ud.

Efter sejladsen samles man i frokoststuen til en kop kaffe/the eller øl og snakker om aftenens sejlads og ønsker til næste uges sejlads. Det sidste kommunikeres ud til alle over en mailingliste.

Tovholdere og kontaktperson til skoleudvalget vælges af og blandt rutinerne.

Tilmelding og pris
Du tilmelder dig på: sundetssejlerskole.dk
Tilmeldingen dækker deltagelse i klargøring og afrigning, rutinesejladsen og gratis brug af sejlerskolens både.

Det koster 1200 kr. at deltage som rutiner i en sæson.

Du kan deltage i rutinesejladsen, hvis du har førerbevis. Du kan deltage, hvis du udelukkende har duelighedsbevis, men skal da altid sejle med en, der har førerbevis. Hvis du har anden sejlererfaring kan du muligvis deltage. Det skal i så fald godkendes af skoleudvalget.​


 

 

Med venlig hilsen

Skoleudvalget


 

Ansvarlig for denne side: Skoleudvalget