​​

 eng_flag_lille.jpg

Skip Navigation Linksskole-info

Sejlklubben Sundet's Sejlerskole

Indholdsfortegnelse

1

Sejlklubben Sundet

2

Tilmelding til sejlerskolen

3

Klubarrangementer

4

Undervisning teoretiske del

5

Undervisning praktiske del

6

Klargøring forår

7

Vinterklargøring

8

Praktisk prøve og certificat

9

Forløbet af den praktiske delprøve i Sejlklubben Sundet

10

Efter skolen

11

Hvad koster det

12

Skoleudvalget

13

Takster for lån af skolebåde

1. Sejlklubben Sundet

Sejlklubben Sundet har haft sejlerskole siden 30'erne og har - gennem de mange år - uddannet hundreder af dygtige og aktive sejlere og dermed været med til at præge udviklingen for sejlerskoleuddannelsen.

Klubben har i dag ca. 900 medlemmer, som er fordelt på en optimist-, en junior- og en seniorafdeling samt en række passive medlemmer. Sejlerskolen kan tage imod ca. 100 elever ligeligt fordelt mellem første og andet års elever. Skolen er toårig og opdelt i en sommerskole (praktisk sejlads) og en vinter-skole (teori). Den vil - gennem sit undervisningstilbud - give dig indblik i, hvad det vil sige at sejle dit eget skib. Du vil få mulighed for at sejle i alt slags vejr - såvel aften-, nat-, tur- og kapsejlads. Herudover tilbyder vi kammeratskab, en masse frisk luft og klubfællesskab.

Skolen vil stille en række krav til dig, men vore undervisere vil gøre, hvad de kan for at leve op til dine forventninger og krav. Betingelsen for at få noget godt ud af medlemsskabet er aktiv deltagelse i skolesejladsen og i de arrangementer, der løbende bliver afholdt.

Skolen ledes af en skolechef og et skoleudvalg. Skolechefen er medlem af klubbens bestyrelse. Hver skolebåd har en bådchef, som har til opgave at holde båden i god, sejlklar stand.

Tilbage til top

 

2. Tilmelding til sejlerskolen

Alle, som er fyldt 18 år og som har lyst til at lære at sejle, kan optages på skolen. Der kræves ingen særlige forkundskaber, blot bør du kunne svømme.

I enkelte specielle tilfælde kan elever med sejladserfaring starte direkte på 2. års hold, forudsat at der er plads. Der vil i så fald blive forlangt prøvesejlads i en af klubbens både, inden der gives tilladelse. 

Ved deltagelse i klubbens og skolens aktiviteter forlanges aktivt medlemskab. Ønskes der optagelse på skolens ventelister, forlanges aktivt medlemskab af klubben. Der vil blive opkrævet aktivt kontingent for det regnskabsår, som undervisningen påbegyndes i. Er medlemskabet ikke i orden, slettes man fra skolens lister. Regnskabsåret går fra 1 januar til 31 december. Indbetaling foregår pr. giro.

Tilbage til top

 

3. Klubarrangementer

I årets løb afholdes flere arrangementer: Pinsetur, Bäckviken Handicap, Kapsejladserne Møn Rundt og Sjælland Rundt, Natsejlads, Otimist-sejlads, Skoleturssejlads m.m. Om vinteren arrangeres kurser, film og foredrags-aftener.

back99.jpg 

Bäckviken Handicap

Endvidere afholdes der standerophaling og -nedhaling samt diverse klub- og skolefester. Hver onsdag er der mulighed for at deltage i kapsejlads (onsdagsmatch), hvor skolens både deltager.

Tilbage til top

 

4. Undervisning teoretiske

del

Den teoretiske del af undervisningen består af et kursus i tovværksarbejde, et kursus i navigation samt et kursus i motor- og brandlære. Kurserne i tovværksarbejde og navigation afholdes i klubhuset som vinterkurser. Undervisningen strækker sig fra oktober til først i april måned, hvor der afholdes prøver. Tovværkskursus er om onsdagen og navigationkursus er delt på to hold med undervisning mandag eller tirsdag. Ved prøven i navigation skal du betale et mindre gebyr til Søfartsstyrelsen, som registrerer prøven og udsteder et bevis for beståelse af duelighedsprøvens teoretiske del (et hvidt kort). Pensum for undervisningen fastsættes af skoleudvalget, idet pensummet for navigations-undervisningen dog mindst skal dække den teoretiske del af den officielle duelighedsprøve. Kursus i motor- og brandlære afholdes i september måned (to onsdag aftener) for 2.års elever, dvs. få uger inden førerprøven. 

Det er ikke nødvendigt at have sejlererfaring for at deltage i tovværkskursus, hvorimod der kræves sejladserfaring svarende til 1. års sejlads for at deltage i navigationsundervisningen. Navigationsundervisning, som er bestået andet sted, og som dækker pensum, kan godkendes af skoleudvalget.

Tilbage til top

 

5. Undervisning praktiske

del

Den praktiske del omfatter skolesejlads samt klargøring, rigning og afrigning af bådene. Selve skolesejladsen er opdelt i 1. års sejlads og 2. års sejlads. Skolesejladsen foregår i klubbens 5 skolebåde. På 1. år sejles i J80, en glasfiber båd, velegnet til såvel tur- som kapsejlads. Besætningen består af 4 elever og 1 lærer. På 2. år sejles i gaffelriggede spidsgattere - eller blot gaffelriggere. Det er en ældre type båd bygget af træ, der stiller større krav til din kunnen end de fleste moderne bådtyper. Besætningen består af 6 elever og 1 lærer.

I januar udsendes tilmeldingsskema til klargøring af både, hvor du kan fremsætte dine ønsker om klargøringsdage, samt et tilmeldingsskema til den praktiske sejlads, hvor du kan angive ønskede sejldage. I april måned afholdes et informationsmøde ("fællesskuet") i klubhuset, hvor du vil møde din lærer. Til mødet vil der foreligge en sejladsplan, og du vil her få at vide hvilken ugedag og hvem du skal sejle sammen med. Ægtefæller og par kan ikke sejle i samme båd, men gerne på samme dag.

Der sejles mandage, tirsdage, torsdage og fredage. Der sejles en gang om ugen - normalt fra kl. 18.00 til 21.00. Der sejles i maj, juni, august og september måned. Skolen holder sommerferie i hele juli måned. Dette giver ca. 18 sejladsaftener på en sæson, eller ca. 10 timer ved roret.

1. års sejlere indstilles ved sæsonens slutning af deres lærere til 2. års sejlads, ligesom 2. års sejlerne indstilles af lærerne til prøve i praktisk sejlads. For at sikre den nødvendige rutine, bør eleverne møde frem så ofte som muligt - fortrinsvis med samme hold og samme både hele sæsonen. Er den fornødne rutine ikke opnået, kan du ikke indstilles til 2. års sejlads eller afsluttende prøve.

gaffelrig.jpg

Gaffelrigger

Udover normal skolesejlads skal du - for at blive indstillet til prøve - kunne dokumentere, at du har sejlet mindst 1 natsejlads, som er godkendt af skoleudvalget.

Hvis man er forhindret i at sejle med en aften, skal der meldes afbud! Ved fravær 3 gange uden afbud mister du pladsen på sejlerskolen.

Afbud kan benyttes af andre elever til en ekstra sejlads. 

Den normale rækkefølge er:

 • tovværkskursus

 • 1. års sejlads i Drabant 24

 • navigationskursus

 • 2. års sejlads i Gaffelrigger

 • motor- og brandlærekursus (2. år, september)

Men anden rækkefølge vil kunne accepteres.

Tilbage til top

 

6. Klargøring forår

Forårsklargøringen starter i slutningen af februar. Bådene slibes, males, bundbehandles og nødvendige reparationer foretages. De rigges og gøres sejlklare for til slut at blive sejlet til deres plads i Svanemøllehavnen.

Arbejdet ledes af bådcheferne og er opdelt således, at 1. års eleverne tager første del af klargøringsperioden og 2. års eleverne tager sidste del af perioden.

Arbejdet foregår på lørdage og søndage samt i fornødent omfang på helligdage. Der mødes kl. 09.30 og sluttes kl. 16.00. Der er mødepligt, og alle skal møde mindst 2 hele dage. Kun i ganske særlige tilfælde kan der gives dispensation, og kun efter skriftlig anmodning til skoleudvalget.

Udeblivelse fra klargøringsarbejdet vil medføre tab af plads på skolen. I særlige tilfælde vil det kunne afgøres med en bod, der fastsættes af skoleudvalget.

Tilbage til top

 

7. Vinterklargøring

Vinterklargøring af bådene foretages ved sæsonens afslutning. Bådene sejles over til ophalingspladsen, hvor de afmastes, vinterklargøres og dækkes til. Arbejdet foretages af 2. års eleverne og der er mødepligt - se i øvrigt under forårsklargøring.

Tilbage til top 

 

8. Praktisk prøve og certificat

Praktisk prøve aflægges efter 2. års sejlads først i oktober måned. Indstilling til prøven foretages af læreren. Prøven aflægges i en af de gaffelriggede skolebåde med to censorer, en fra klubben og en fra en anden klub i Svanemøllehavnen. Prøven kan endvidere blive overværet af en tilsynsførende fra Søfartsstyrelsen.

Ved den praktiske prøve skal du betale et mindre gebyr til Søfartsstyrelsen, som registrerer prøven og udsteder duelighedsbeviset. Har du bestået den teoretiske del, skal kortet medbringes som dokumentation. Ved udstedelsen af duelighedsbeviset skal vi have et pasbilled, som afleveres med en frankeret svarkuvert ved aflæggelse af den praktiske prøve. Du vil senere få tilsendt det blå duelighedsbevis.

Har du endnu ikke bestået den teoretiske del, får du et hvidt bevis på at have bestået den praktiske del af duelighedsprøven. Ved bestået navigations-eksamen vil det blå duelighedsbevis blive udstedt.

Når du har bestået den praktiske prøve og de to teoretiske kurser vil klubben udstede sit eget certifikat til dig (Bådfører). Endvidere udleveres "Reglement for lån af skolebåde". Kun klubbens certifikat giver ret til benyttelse af skolens både. Certifikatet er godkendt af de øvrige sejlklubber i Svanemøllehavnen og giver adgang til lån af deres både ved et eventuelt klubskifte.

Forskellen mellem klubbens bådfører cerfitikat og Søfartsstyrelsens "Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere" er at klubben stiller krav om at eleven har bestået tovværk-kursus, sejlet i 2 sæsoner, gennemført to natsejladser og at den praktiske prøve aflægges i en Gaffelrigger hvor eleven viser en rutine præget præstation. Klubbens prøve vil mindst omfatte kravene til dueligheds prøven.

I tiden fra afholdelse af praktisk prøve til afrigning af bådene kan du som nybagt sejler - hvis du også har bestået navigationseksamen - låne bådene vederlagsfrit. Gældende regler skal dog overholdes.

Tilbage til top

 

9. Forløbet af den praktiske delprøve i Sejlklubben Sundet

Forløbet af den praktiske delprøve i Sejlklubben Sundet

- herunder differentiering af prøveforløbet mellem duelighedsprøvens praktiske del og Førerprøven.

Efter indstilling fra censorgruppen til sejlklubbens bestyrelse, er vedtaget at Sejlklubben Sundets Førerprøve (den praktiske del) er ændret til en differentieret prøve, således at der afholdes såvel Førerprøve som duelighedsprøve samtidig. Udgangen på det praktiske prøveforløb kan for den enkelte elev således være; 

- ”bestået Førerprøve og bestået duelighedsprøve (praktisk del)”, 
- ”ikke bestået Førerprøve og bestået duelighedsprøve (praktisk del)
- ”ikke bestået Førerprøve og ikke bestået duelighedsprøve (praktisk del)

Ændringen er en tilpasning af sejlklubbens prøveforløb til den seneste bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen, som omhandler duelighedsprøven mv.

Prøveforløb


1. Praktisk sejlads


Eleverne starter med eksaminator og censor i båden, hvor der indledes med en kort overhøring i bådens benævnelser og efterfølgende checkpunkter før sejlads, herunder sikkerhedsudstyr, vejrudsigt mv. Herefter udpeges af censor/eksaminator en elev til at gå ud, som så overtager kommandoen herfra. Afsejling fra pladsen gennemføres og vel fri af havnen gennemføres manøvre og øvelser efter eksaminators anvisning. Her vil det normalt være censor fra egen klub som har eksaminator-rollen. Alle elever vil bl.a. komme igennem de to mand-over-bord-manøvre (8-tals manøvren og bomningsmanøvren) samt ligge til kaj. Kaj-manøvre vil under nogle vejrforhold foregå til søs ved en bøje.

Herudover sejles efter eksaminators anvisninger; efter kompas, bidevind, stagvending, bomning, falde af, spidse op osv. osv. og der stilles evt. spørgsmål undervejs, f.eks. ”Hvordan har man mulighed for at få en tung bevidstløs person ombord igen i en mand-over-bord situation?”. Forløbet varieres selvfølgelig.

Når alle har været igennem manøvrerne til søs, har en elev kommandoen i havn. Der lægges til ved egen plads og båden klargøres til næste hold eller rigges af, imens censor og eksaminator voterer.

Hver enkelt elev har krav på en individuel evaluering og tilbagemelding i forhold til;

 • Mand-over-bord manøvrer (under et)

 • Kaj manøvre

 • Bådhåndtering og sejlforståelse

Det skal dog præciseres, at det er en samlet helhedsvurdering som ligger til grund for prøveforløbets udfald.

2. Motorkundskaber


Efter den praktiske sejlads går eleverne en ad gangen ombord i en Spækhugger eller en J80, og viser at de kan betjene en påhængsmotor mv., jf. nedenstående retningslinier. 

Søfartsstyrelsens krav til motorkundskaber ved den praktiske delprøve af duelighedsprøven er, at eleven skal ”demonstrere et kendskab til”;

 • Måling af brændstofbeholdningen ombord og beregning af fartøjets rækkevidde under forskellige omstændigheder

 • Motorens brændstoftilførsel og evt. tændingssystem. Ved dieselmotor skal der kunne redegøres for udluftning af brændstofsystemet

 • Motorens smøreoliebeholdning og supplering heraf

 • Kontrol af motorens kølesystem

Og eleven skal ”kunne”;

 • Starte og stoppe motoren

 • Skifte mellem frem og bak samt fritstille skruen

 • Regulere skruens effekt (omdrejninger / stigning)

 • Nød-stoppe motoren

Motorkundskaber i sejlerskoleforløbet ligger primært på 1. år og på motorlærekurset. I det omfang eleverne har brug for en ”opfrisker” af disse kundskaber, er det op til eleverne sammen med læreren på 2. år eller i samarbejde med en 1. års lærer.

3. Den videre mundtlige overhøring


Efter betjening af motoren fortsættes den videre mundtlige overhøring, som alene er en del af Førerprøven, i klubhuset. Her er emnerne;

 • Anløb af fremmed havn og anvendelse af havnelods

 • Vigereglerne

 • Knob og stik

 • Regler for bådudlån mv.

 • Flag mv

Ovenstående emner dækker bl.a. kundskaber erhvervet tidligere i sejlerskoleforløbet, men er samtidig ting som den rutinerede sejler efter et 2-årigt forløb forventes at kunne. Såvel her som i den praktiske sejlads kommer forskellen i forhold til duelighedsprøven til udtryk.

Ved Førerprøven forventes således en mere ”rutinepræget” sejlads fra elevens side. Dette kan f.eks. vise sig ved;

- At man kan håndtere en uforudset situation og bevare overblikket (såvel som skipper / gast),
- At man har en fornuftig planlægning og disponering af manøvre,
- At man har en fornuftig disponering og kommunikation med besætningen,
- At man har en rimelig rutine i bådhåndtering og manøvre i øvrigt,
- At man virker rolig og udviser sund fornuft, så besætningen har et indtryk af overblik hos skipperen,
- At man som gast udviser opmærksomhed, agtpågivenhed og handlingsvilje (om nødvendigt).

Sidst men vigtigst, - er det netop denne mere rutineprægede sejlads som betyder, at sejlklubben roligt kan overlade en af klubbens både til de nye førere. 

Tilbage til top

 

10. Efter skolen

Efter afslutning af sejlerskolen kan du i den følgende sæson deltage i skolens rutinesejlads, hvor du sammen med andre får tilknyttet en erfaren sejler og kan opøve lidt mere rutine i klubbens Spækhugger.

Desuden kan du låne klubbens både. Bådene kan benyttes til såvel aften- som dagsejlads, weekendture og ferieture samt kapsejlads. Single-hand sejlads i klubbens både er dog ikke tilladt. Der betales for lånet efter gældende satser. Pengene går til vedligeholdelse, forsikringer m.m. Ved selvforskyldt skade er der en selvrisiko efter gældende satser.

Endvidere rekrutterer sejlerskolen sine lærere blandt tidligere elever, som har vist gode evner for sejlads og som er interesseret i klubben og i øvrigt har lyst og evner for at undervise.

Tilbage til top

 

11. Hvad koster det

Ved indmelding efter 1. august skal der betales følgende beløb:

Indskud

700,- kr.

 

½ kontingent

675,- kr.

 

Ialt 

1375,- kr.

 

 

Nye elever skal være aktive medlemmer i klubben. Ved indmeldeles efter 1. august betales halvt kontingent og bidrag til byggefond. Efterfølgende år betales normalt kontingent 1350,- kr.

 

Medlems opkrævningen der er en forudsætning for deltagelse i skoleundervisningen skal være indbetalt senest 1. oktober.

 

Vinter teorien koster 500,- kr. pr. sæson. Sommer sejlads koster 1200,- kr. pr. sæson. Dertil kommer gebyrer til Søfartsstyrelsen ved aflæggelse af prøver 40,- kr., samt diverse materialeudgifter ved vinterundervisningen.

Tilbage til top

 

12. Skoleudvalget

Har du spørgsmål, er du velkommen til at komme kontakte skoleudvalget, der har træffetid i klubben onsdag mellem kl. 18-19.30.

Tilbage til top

 

13. Takster for lån af skolebåde

J80 / Spækhugger

Gaffelrigger

Aftenture (kl. 18.00 - 05.00)

80,00

60,00

Hverdage (kl. 06.00 - 16.00)

150,00

75,00

Lørdage og søndage

(kl. 06.00 - 05.00)

250,00

125,00

Week-end

(lørdag 06.00 - mandag 05.00)

500,00

250,00

Ferieture (pr. uge)

1500,00

750,00

Bådudlånet varetages af skoleudvalget.

Tilbage til top