Dagsorden – Generalforsamling – April 2024

Sejlklubben Sundets ordinære generalforsamling april 2024

Tid og sted

Tirsdag d. 9. april 2024 kl. 19 i klubhuset, Svaneknoppen 2.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed siden sidste generalforsamling.
  Se bilag 1. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling.
  Se bilag 2.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge.
  Se bilag 3. Årsrapport.
 5. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer.
  a. Bestyrelsens forslag til justering af klubbens vedtægt. Se bilag 4.
 6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til Takstbladet:
  a. Ændringer til Takstblad 2024
  b. Takstblad 2025, herunder indførelse af justering efter Forbrugerprisindekset.
  Se bilag 5: Ændret Takstblad 2024 og bilag 6: Takstblad 2025.
 7. Forelæggelse af budget for kommende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og
  andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen.
  Se bilag 6: Forslag til Takstblad 2025 og bilag 7: Budget 2023
 8. Valg af formand.
  Ole Brandt er villig til genvalg.
 1. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er: Jens Andreasen, Lars Lebeck Frederiksen, Lars Nielsen, Philip Langelund og Jens Bech Madsen (Jens Bech Madsen kan ikke genopstille).

  Endvidere er Ulver Pedersen og Christina Willadsen udtrådt af bestyrelsen i årets løb.

  Bestyrelsen er bekendt med følgende kandidater: Jens Erik Nissen, Michael Steen Jensen og Peter Bisgaard-Frantzen.
 1. Valg af revisionsfirma
 2. Eventuelt