Dagsorden til Sundets ordinære generalforsamling – 2019

Generalforsamlingen afholdes som tidligere meddelt
tirsdag d. 26. november 2019 kl. 19.00
i klubhuset, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling.
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge.
 5. Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer.
  a. Forslag fra Mogens Wöhliche og Anna Marie Hjort (se bilag)
 6. Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad.
 7. Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. (se medsendt forslag til Takstblad)
 8. Valg af formand. Mads Roden modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ole Brandt.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Lars Lebech Frederiksen, Jens Wandler, Knud Erik Hansen og Jens Bech Madsen. Jens Wandler modtager ikke genvalg; de øvrige er villige til at modtage genvalg.
 10. Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år.
 11. Eventuelt