Indkaldelse til generalforsamling

Sejlklubben Sundets ordinære generalforsamling 2020

Der indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling, som afholdes
tirsdag d. 24. november 2020 kl. 19.00
i klubhuset, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3.  Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling.
4.  Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge.
5.  Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer.
6.  Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad.
7.  Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og  andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen.
8.  Valg af regnskabsfører
9.  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år. Genvalg kan finde sted.
11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige og være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 27. oktober.

Endelig dagsorden tilstræbes fremsendt medio november, dog senest en uge før generalforsamlingen.

Klubben er vært ved en kop kaffe og et stykke brød under generalforsamlingen.

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne
Ole Brandt
Formand