Indtryk og billeder fra Generalforsamling 2018

Dette er mine indtryk fra generalforsamlingen – Knud Erik
Der kommer senere et dækkende referat fra generalforsamlingen.

Beretningen
Jens Bech fremlagde hovedpunkterne i bestyrelsens beretning. Det var bl.a. om at sætte et forløb i gang i klubben om klubben fremover. Det var en status for havnetunnellen. Det var, at klubben har et driftsoverskud på 380.000 kr., og at økonomien er god. Det skal den også være, da der kan komme uventede udgifter for klubben i forbindelse med anlæg af havnetunnelen. Sejlerskolen har stor søgning. Der er fyldt op med første års elever til næste sæson og der er 44 der starter på 2. år. Han sagde, at vi er udfordret på plads til bådene om vinteren. Vi har i år klaret det med hjælp fra Frem. Autocamperne er blevet et godt aktiv for klubben. Der er et stigende antal autocampere. I 2018 har der været 2774 overnatninger.  Klubben har fortsat mange sociale aktiviteter.  Som noget nyt har klubben startet med at arrangere foredrag.

Klubben fremover
Det blev en generalforsamling, som viste, at der er lyst og energi til at udvikle klubben. Bestyrelsen er på vej med et forløb i klubben, hvor medlemmer skal være med til at udvikle ideer og planer for klubbens udvikling. Der var tre forslag fra medlemmer. Alle forslag som pegede fremad.

Ligagsejlads og J-70’ere
Jens Haldager havde foreslået, at der blev nedsat en gruppe, der skulle undersøge, om der var baggrund for at udvikle kapsejladsaktiviteten i klubben. Han vil gerne have noget mere ligaaktivitet i klubben.  Det vil kræve, at der blev anskaffet en eller flere J-70’ere Gruppen skulle så til næste generalforsamling komme med en indstilling. Han ville også gerne, at klubben allerede nu reserverede 150.000 kr. til indkøb.

Bestyrelsen havde stillet et ændringsforslag, som bakkede op om forslaget. Bestyrelsen mente dog ikke, at det var nødvendigt at sætte 150.000 kr. af nu, idet klubben også til næste år vil have penge nok til at anskaffe en båd, hvis det da er ønsket.

Der var bred opbakning til begge forslag. Forslagsstilleren mente sig dækket ind med bestyrelsens ændringsforslag. Det blev da vedtaget.

Når havnetunnellen skal laves
Mogens Wöhliche og Jens Andreasen havde foreslået, at klubben skulle sikre, at det var muligt at bruge landpladsen med dens skure og faciliteter, når havnetunnelen skulle laves. Som planerne ligger nu, så skal klubbens både flyttes til Færgehavn Nord Her får vi nogle skure og et 100 kvm hus. Alternativt skulle bestyrelsen sikre at vi fik nok faciliteter ved Færgehavn Nord.

Bestyrelsen var enig i, at det var vigtigt og ville arbejde for det. Bestyrelsen mente dog ikke, at bestyrelsen kan sikre det, da det ikke er dem, der bestemmer det. Det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle sikre det, men forstået sådan, at bestyrelsen ikke kan garantere, at det sker, men at bestyrelsen vil gøre hvad den kan.

I forbindelse med forslaget præsenterede Mogens Wöhliche en plan for en udvidelse af havnen nord for nordmolen. Den kunne så samtidig fungere som havn, mens tunnelen skal laves. Der var stemning for at en sådan udvidelse blev lavet og også i bestyrelsen. Bestyrelsen understrede, at det skal ses som en udvidelse alle klubber i Svanemøllehavnen kan få glæde af. Bestyrelsen understregede også, at det er vigtigt, at alle klubber i havnen og andre, der berøres af en sådan udvidelse, kan støtte det. En fra salen sagde, at det var nødvendigt høre, hvad de andre klubber prioriterede og at deres ønsker også indgik i en samlet plan for havnen.

Medlemmerne med i udvikling af klubben
Bestyrelsen er i gang med at forberede et forløb i klubben, hvor klubbens medlemmer skal være med til at skabe visioner og planer for klubben fremover. Bestyrelsen vil gerne starte med en spørgeskemaundersøgelse og så senere have medlemmerne proaktivt med. Anna Marie Hjort havde forslået, at der skulle lave et fremtidsværksted. Det svarede meget godt til bestyrelsens tanker, men bestyrelse syntes ikke, at man på forhånd skulle lægge sig fast på den skabelon for forløb, der ligger i et fremtidsværksted. De to synspunkter blev dog forenet i en formulering om, at der skal laves et værksted.

Budget og regnskabsfører
Under budgettet blev det takstbladet vedtaget. Det indeholder ikke væsentlige ændringer. Autocampere udgør en god indtægt for klubben. Betalingerne fra autocamperne deles med By&Havn. Med den stigende belægning af autocampere stiger de udgifter, der er forbundet med autocamperne også. Da klubben bærer en uforholdsmæssig stor del af disse stigende udgifter, vil bestyrelsen tage en drøftelse med By&Havn om fordelingen af udgifterne.

Asbjørg Abrahamsen, der de sidste 4 år har været klubbens regnskabsfører, ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde ikke kunnet finde en kandidat. Der var ikke nogen der meldte sig fra salen. Dirigenten foreslog derfor, at et af bestyrelsesmedlemmerne påtog sig ansvaret for opgaven, indtil bestyrelsen havde fundet en, der vil tage opgaven. Peter Ingsø Laursen​ som nu har ansvaret for klubhuset påtog sig ansvaret som regnskabsfører i en overgangsperiode.

Herefter sluttede generalforsamlingen med forskellige kommentarer under eventuelt. Jeg tror de fleste gik fra generalforsamlingen med en fornemmelse af, at vi godt kan få sat noget nyt i gang i klubben. Stemningen var til det.