Langsigtet kurs for klubbens udvikling

November 2021

Da jeg blev formand i 2019 var der lige afholdt medlemsmøde. Der blev udarbejdet en lang liste med nye tiltag, der skulle binde vores klub bedre sammen og skabe større sammenhold. Det spændte Coronaen ben for, men jeg må alligevel konstatere, at selvom alle udvalg har arbejdet fantastisk, så har der ikke været overskud til at arbejde med nye initiativer. Da vi samtidig må erkende, at det gennem årene ikke er blevet lettere at få medlemmer til frivilligt arbejde, har bestyrelsen besluttet at søge en fastansættelse på kontoret.

Det skal give alle de frivillige kræfter luft og skabe det fornødne overskud i udvalgene, til at vi kan udvikle vores klub og komme i gang med mange nye tiltag.

En fastansættelse er ikke en erstatning for frivillige kræfter. For uden disse, vil klubben fortsat ikke kunne eksistere. Forhåbentlig vil denne udvikling betyde, at det bliver sjovere at arbejde som frivillig i klubben, da man nu kan blive aflastet – særligt på det administrative område. Vi må nok se i øjnene, at vi kommer til at gøre mere brug af outsourcing af opgaver og lignende tiltag i fremtiden. 

Som det ser ud nu, så forventer vi, at vi kan bemande kontoret i op til 4 dage om ugen fra den 1. januar.

Af mere jordnære projekter i den kommende periode skal vi have fokus på:

Som nævnt i beretningen er kredsene skrevet ud af DS. Der er stærke kræfter i gang for at få en ny forening i gang baseret på resterne i den gamle Svanemøllekreds. Netop i disse dage er processen i gang og vi håber, at det lykkes, så vi fortsat kan tilbyde tirsdags og onsdagssejladser og måske få igangsat nye initiativer.

En udvidelse af masteskuret er på tegnebrættet. 

Der skal udarbejdes en ny procedure for optagning af både til klargøring, så dette sker på få dage.    Det skal være nemt at være bådejer, hvis båden skal overvintre på vandet. Tanken er, at båden sejles til optagekaj, sættes i standardstativ, klargøres og sættes i vandet igen. Der bestilles stativer til det her formål.  Dette sikrer endvidere en optimal udnyttelse af vinterpladser på land. 

Der er planer om et storstilet arrangement med vand som tema i maj måned. En vandfestival med kapsejladser og mange aktiviteter. Efterhånden som planerne konkretiseres vil der komme mere information. 

Bestyrelsen arbejder netop nu med at få udbygget vores internetforbindelse til fibernet.  

Vi skal i årene fremover fokusere på at bygge bro mellem generationerne i vores klub. Det skal være et fast fokus punkt fremover. Det er nødvendigt, at vi igangsætter initiativer til fastholdelse af sejlerskoleelever i klubben efter uddannelse. Således at vi udvikler aktiviteter i samarbejde med alle generationer. Og det gælder i alle klubbens aktiviteter. Det betyder så også, at vi alle tager initiativer til at byde nye medlemmer velkomne, – fra frokoststue, værksteder, fester og fællesture. 

Og i hverdagen skal jeg igen opfordre gamle medlemmer til at søge gaster i sejlerskolen, således at vi får bundet en bro mellem nye og gamle medlemmer og dermed får holdt begejstringen for vores sport i live. Det er sejlerskoleeleverne, de yngre og familier med båd, der skal videreføre vores klub.

Jeg vil også benytte lejligheden til at pointere, at vi gamle medlemmer er nødt til at åbne favnen og ændre vores attituder mere positivt overfor nyankomne.

Vores sejlerskole er i rivende udvikling. Vi har i bestyrelsen besluttet at udfase vores gaffelriggere fra skole brug. Skolen skal fremover baseres på moderne og udviklingsorienteret undervisning i vores J80ère og i 2 stk. nyindkøbte turbåde. Vi forventer at være klar med turbådene til sæsonstart 2022. Undervisningen bliver omlagt til at følge DS`s diplomuddannelse, således at der afsluttes med uddannelsen: rorsmand. Arbejdet med beskrivelse og implementeringen er i fuld gang i vores sejlerskoleudvalg. Vi er overbeviste om, at dette tiltag vil give et løft til hele vores klub. Og give en uddannelse med krav til sejlads med moderne båd svarende til hvad langt de fleste fortsætter med. Skulle der fremover være interesse fra elever om mere kapsejladsundervisning, vil det kunne ske i regi af vores kapsejladsudvalg.

Når det er sagt, er jeg klar over at dette tiltag har rørt ved dele af klubbens DNA. Derfor arbejdes der i denne stund på at finde medlemmer, som er interesserede i at deltage i vedligeholdelse og sejlads med Sundet og Nordvest. Der skabes på den måde et nyt samlingsprojekt i klubben og gamle og nye medlemmer kan tilbydes et fællesskab. Sejlerskoleelever kan tilbydes sejlads med og at deltage i vedligeholdelsen af bådene, så de kan opleve den form for sejlads. Der er allerede medlemmer, som har meldt sig som interesserede i at deltage i sådan en gruppe og med den veneration for bådene som nogle af vores medlemmer har givet udtryk for, specielt på de sociale medier, burde det ikke være et problem at få et sammenhold omkring bådene op at stå. 

Vi har dette efterår holdt 120 års fødselsdag. Sundet er kommet igennem alle disse år som har indeholdt adskillige flytninger såvel med klubhuse og landpladser. Nu skal vi så igennem et tilsvarende scenarie igen. Vores sejlerskole flytter til den nye erstatningshavn næste efterår og der skal findes inventar etc. for at få dette til at fungere. Vinterundervisning kommer som vanligt til at ske i vores klubhus.

Erstatningshavnen forventes at være i drift fra efteråret 2022. Det bliver et stort afsavn at være væk fra vores Havn, men vi må alle gøre en indsats for at holde sammen på klubben. I alt ca. 650 både flyttes over i erstatningshavnen. 

Fra skrivende stund er Visionsplanen klar til at blive bearbejdet til et konkret projekt. Det skulle gerne være således, at når havnen skal genetableres efter havnetunnelbyggeriet, så bliver det efter et nyt projekt. Det kræver et stort arbejde fra nu af at få finansiering på plads, få udført VVM redegørelser og hvad der ellers skal til. Vi skal i gang med en massiv bearbejdning af politikere for at få det fornødne fokus på vores havn.

Regnskabsåret bliver ændret til at følge kalenderåret. Således bliver næste ordinære generalforsamling først afholdt i april måned 2023. Vi holder en generalforsamling om et år, men uden regnskabsaflæggelse og uden valg til bestyrelsen. Dette selvsagt kun hvis vedtægtsændringerne godkendes i aften. 

Nu håber ikke, at Corona lukker det meste ned igen. Vi må jo øjensynligt til at lære at leve med den. Lad os håbe, at den er væk til foråret.

Nu glæder vi os til vinteren er ovre og vi igen kan komme på vandet.

Tak til alle for jeres store indsats i årets løb. Jeg ønsker jer og jeres familie en rigtig god jul

Ole Brandt

Formand Sejlklubben Sundet