Sejle i klubbens både

Sejlklubben Sundet har besluttet at give klubbens medlemmer mulighed for at leje klubbens både, når de ikke bruges til skolesejlads, kapsejlads eller andet. Formålet er at få flere medlemmer mere ud på vandet. 

Hvilke både kan lånes

  • 2 stk. Jeanneau Sunfast 32 – moderne turbåde: Frigg og Freja
  • 3 stk. J80 – moderne både som kan anvendes bredt: Sue, Sally og Sandy 
  • 1 stk. J70 – moderne båd som fortrinsvis er anskaffet til kapsejlads
  • 2 stk. Spækhuggere som kan anvendes både til kapsejlads, tur og trim sejlads.

Vores flådechef har det overordnede ansvar for udlånet af klubbens både. Hver båd har en bådchef, der sammen med flådechefen har ansvaret for den enkelte båd. Flådechefen og bådcheferne assisteres af sekretariatet.

Lån af klubbåd – hvad kræves

For at leje en båd skal du være aktivt medlem i vores sejlklub, og du skal du som minimum have et duelighedsbevis eller være kendt, og registreret, af klubben som en god og sikker sejler eller være parat til at demonstrere dine gode sejlerevner i en test i den ønskede bådtype. Det er vores flådechef eller hans stedfortræder, der afgør, om du har de nødvendige kompetencer.

Du skal også have et årskort, som gælder til én bådtype. Årskortet koster 500 kr. i 2024 for hele året. Medlemmer med årskort til hhv. Jeanneau Sunfast, J/80 og J/70 kan dog også låne Spækhuggere, når de er ledige. I forbindelse med tursejlads skal der som minimum være to personer i båden under sejladsen, hvoraf den ene har årskort. Når en klubbåd lånes til kapsejlads skal mindst to af sejlerne have årskort til bådtypen sejladsen Medlemmer med årskort til hhv. Jeanneau Sunfast, J/80 og J/70 kan også låne Spækhuggere, når de er ledige.

Når du køber et årskort til lån af klubbens både, melder du dig samtidig til at deltage i vedligeholdelse af den aktuelle båd i typisk 2 dage om året. Vedligeholdelsen aftales med flådechef/ bådchef. Elever på sejlerskolen, deltagere i kapsejlads og kvindesejlads deltager også i vedligeholdelsen af bådene i to dage om året.
Der vil blive fastsat datoer for testsejlads og aftalt datoer for vedligeholdelse af bådene.

Bådene lånes for 4 timer ad gangen

Klubbådene lånes i følgende perioder, som hver er på 4 timer:

  • Formiddag: 9:00 – 13.00
  • Eftermiddag: 13.00 – 17.00
  • Aften: 17.00 – 21.00

Hvis man vil sejle en hel lørdag eller en hel søndag, skal man således booke 3 x 4-timers-perioder (slots). En weekend fra lørdag morgen til søndag aften består f. eks. af 6 perioder (slots). 

Priser for en periode på 4 timer (et slot)

TursejladsPris
J/70400,00 kr.
J/80300,00 kr.
Jeanneau Sunfast 32i400,00 kr.
Spækhugger100,00 kr.
Påhængsmotor50,00 kr.
KapsejladsPris
J/70 (Ved DM, EM, VM, etc.)500,00 kr.

Begrænsninger i antal bookninger

Hvert medlem må højst have 6 bookninger på samme tid, og man kan først booke en båd 2 uger før det ønskede sejltidspunkt. Ordningen bidrager til, at alle interesserede har en fair og ligelig adgang til bådene. Der er dog en undtagelse i juli måned i forbindelse af bookning af både til en længere ferietur. 

Hvornår er klubbådene tilgængelige for medlemmer med årskort

Før sæsonstart booker Sejlerskolen, Kvinder i Sundet, Kapsejladsafdelingen og Aktivitetsudvalget de både, som de skal bruge til skolesejlads, kvindesejlads,  kapsejladser og Social Sailing mv. De øvrige 4 timers perioder kan herefter frit bookes af medlemmer med årskort til bådtypen. I DS OMBORD, som findes som app eller kan tilgås fra Sundets hjemmeside, kan man se, i hvilke periode, klubben bruger sine både, og i hvilke perioder bådene kan bookes af klubbens medlemmer med årskort.

I praksis er bådene meget optagede om aftenen på hverdage fra april-juni og fra august-september. Mens der er store muligheder formiddag og eftermiddag samt på alle tidspunkter i weekenderne.

Hvordan bookes bådene i praksis

Har du årskort, går du ind på App’en OMBORD, som findes som. Her kan du se, om der er en ledig båd på det tidspunkt, hvor du ønsker at sejle. Hvis det er tilfældet, booker og betaler du for det ønskede tidsrum. Du tilknytter dit betalingskort til OMBORD, hvorfra pengene for din bookninger automatisk trækkes før sejlperiodens start.

Du kan hente app’en OMBORD her til iPhone eller Android.
Har du booket og betalt for båden, kan du frit sejle ud med din medsejler i den bookede båd, når din låneperiode starter.
Har du lånt ekstra udstyr som fx en påhængsmotor i OMBORD, kan denne hentes i et opbevaringsrum, som du får adgang til med din brik, når du er godkendt til at låne en klubbåd og det ekstra udstyr .

Har du særlige behov for udstyr derudover kan du kontakte kontoret via mail@sundet.dk.
Du kan aflyse en bookning senest 24 timer før sejladsens start, så andre medlemmer har en reel mulighed for at booke den aflyste tid. I forbindelse med bookning af en båd til feriesejlads er afbestillingsfristen 3 uger. Når aflysningsfristerne er overskredet, er bookningen bindende og pengene ”tabt”, uanset vejr og vind og dit faktiske brug af båden.
Sejlads i klubbens både uden bookning er at sammenligne med tyveri, som skal indberettes til sekretariatet til videre opfølgning, hvis man af den ene eller anden grund bliver opmærksom på forholdet.

Aflevering af båd i samme stand

Båden afleveres i mindst samme stand, som den havde før turen. Rengjort og klar til næste bruger.
Er der sejlet lange stræk i Sunfast for motor, skal dieseltanken efterfyldes. Har toilettet i bådene været benyttet skal Holding tanken tømmes ved tømningsanlægget på Lautrup Kaj.

Forsinkelser

Det er afgørende for en velfungerende bådordning, at alle respekterer sine medsejlere og kommer punktlig retur med en lånt båd. Derfor skal der betales ekstra, når dette punkt ikke overholdes.Bliver du forsinket på hjemturen grundet ugunstige vejrforhold eller af andre belastende omstændigheder, og derfor ikke kan nå i havn til aftalt tid, skal du omgående give besked til det medlem, som har booket båden i den efterfølgende periode.

Ansvar for skader og tab af grej

Når du låner en af klubbens både, påtager du dig samtidigt et ansvar for at dække skader på båd, sejl og udstyr samt tab af grej under din sejlads. Det gælder fx som følge af grundstødning, påsejling af mærker på havet og broer i havnen samt andre dårlige, sejltekniske dispositioner. Du har det fulde ansvar for alle skader og tab, som ikke direkte kan henføres til en utilstrækkelig vedligeholdelse af båden.
Båden eller andre bådes ansvar. Dit ansvar gælder op til en grænse på 3.500 kr. Betingelserne svarer i store træk til de risici, som bådejere med egen båd må leve med, når de laver skader pga. dumme dispositioner eller pga. af uopmærksom. Du har mulighed for efter aftale med bådchefen selv at udbedre en eventuel skade for at nedbringe dine udgifter til reparationen. Skader over det fastlagte beløb vil i vidt omfang blive dækket af klubbens forsikringer.

Kapsejlads med særlige vilkår

Ønsker du at låne en af klubbens både til at sejle kapsejlads, uanset bådtype, sker det efter tilladelse fra og aftale med klubbens kapsejladschef, eller en af ham udpeget person. Ved lån af j70 til DM, EM, VM er der særlige priser, jf. prisoversigten, da der forsikringspræmien øges ved disse sejladser.

I forbindelse med kapsejlads skal der som minimum være to personer i båden der er godkendt til af kapsejladsudvalget, hvoraf den ene har årskort. Dette for at sikre det sejltekniske overblik under kapsejladsen.