Noter og billeder fra generalforsamlingen 2017

Sundets formand, Mads Roden uddybede den skriftlige beretning. Den havde været rundsendt til alle Sundets medlemmer. Han talte bl.a. om Nordhavnstunnellen, Klubhuset, forhold for handicap- og kajaksejlerne og noget om klubbens økonomi.

Det er stadig ikke afklaret, hvornår arbejdet med Nordhavnstunnellen begynder. Det er Mads’ vurdering, at det tidligst bliver i 2020. Vi skal mens der arbejdes have plads i Nordre Færgehavn. Nogle mente, at vi fortsat skulle arbejde for en bedre løsning end Nordre Færgehavn. Mads var enig i, at vi ikke har fået vores første prioritet, men mente ikke, at det var realistisk at få en bedre løsning. Det var hans vurdering at der var taget hensyn til os, og at politikerne også havde været nødt til at tage hensyn til andre berørte brugere, og herunder vinterbaderne og brugere af stranden. Vi har fået mundtligt tilsagn om, at Frank Jensen vil arbejde for, at arbejdet med tunnelen bliver todelt, så havnen vil være åben i hele perioden, og at der ikke vil komme en cykelstiforbindelsen over/under havnen.

Bestyrelsen har i løbet af året haft dialog med entreprenøren, der byggede klubhuset for at få denne til at dække de udgifter, vi har på at udbedre mangler og skader som følge af dårligt udført arbejde. Et medlem opfodrede bestyrelsen til at få advokatbistand. Det ville bestyrelsen gøre, hvis den vurderede at det økonomisk kunne betale sig.

Mads nævnte, at der i bestyrelsen er et stærkt ønske om at udbygge vores brug af nettet til information og kommunikation i klubben.

Finn Skov og Jesper Axel havde fremsendt et forslag om, at unge under 30 år med gyldigt studiekort kun skal betale halvt voksenkontingent. Det støttede bestyrelsen. Det blev vedtaget. Finn havde også stillet et forslag om mere aktiv brug af nettet og at medlemmerne i højere grad kunne kommunikere med hinanden over nettet på klubbens hjemmeside. Der var bred støtte i forsamlingen til mere aktiv brug af nettet til kommunikation og en samlet generalforsamling henstillede, at bestyresen prioriterede det højt.

Klubben har i år et overskud på 570.000 kr., og har likvide midler på 4 mil. kr. Overskuddet skyldes bl.a. at nogle udgifter ikke er blevet afholdt. Næste års budget indeholder nogle ekstraudgifter på ca. 1.000.000 kr. Det vil medføre et underskud på ca. 400.000 kr. næste år. Det medførte en debat om kontingentet kunne nedsættes. Det blev afvist af generalforsamlingen. Det affødte også en debat om, hvor mange likvide midler klubben har brug for som buffer. Et medlem foreslog, at bestyrelsen lavede et langtidsbudget med vurdering af kommende og relevante udgifter en del år frem.


Der blev valgt bestyrelse og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig.

Genvalgt:
Mads Roden – Formand
Jens Bech Madsen – sekretær og næstformand

Nyvalgt:
Jens Wandler – Formand for sejlerskoleudvalg
Lars Lebeck Frederiksen – Formand for landpladsudvalg
Knud Erik Hansen – Ansvarlig for kommunikation
Peter Ingsø Laursen – Klubmester (Formand for klubhusudvalg)

Ikke på valg:
Asbjørg Abrahamsen fortsætter som regnskabsfører
Kim Hody – fortsætter som formand for kajakudvalg
Ole Brandt – fortsætter som ansvarlig for kontakt til Svanemøllehavnen og Svanemøllekredsen
Doris Høj – fortsætter som formand for aktivitetsudvalg
Christina Nielsen – fortsætter som ansvarlig udenhavns relationer

Torben Johannesen og Jørn Dragsbæk, der begge i rigtigt mange år har ydet en stor indsats i og for klubben havde valgt at trække sig tilbage.

Ovenstående er mine noter fra generalforsamlingen. Der kommer senere et fuldgyldigt referat.

Referat
5.4.2018
Du kan hente referatet fra generalforsamlingen her